Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 12.09.11

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου (1) ερευνητικό συνεργάτη, κάτοχο Διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή ισότιμου, στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη δομημένης αρχιτεκτονικής υλικού και λογισμικού κόμβων δικτύου αισθητήρων – MODSENSE».


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 25.08.11

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ.«Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις (4) συνεργάτες Διπλωματούχους Μηχανικούς Η/Υ ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, με σύμβαση ανάθεσης έργου για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του.


Προκηρύξεις Θέσεων Μεταπτυχιακών Υποτρόφων - 18.07.11

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ.«Αθηνά» στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προτίθεται να απασχολήσει ένα μεταπτυχιακό υπότροφο με το εξής γνωστικό αντικείμενο:

1. Ανάπτυξη ασφαλών αρχιτεκτονικών για ενσωματωμένα συστήματα με ιδιαίτερα χαμηλούς πόρους βασισμένων σε ασφαλή διαχείριση κλειδιών συμμετρικής κρυπτογράφησης καθώς και σε τεχνικές άμυνας μέσω απόκρυψης πληροφορίας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή μηχανικοί Η/Υ και να διαθέτουν ερευνητική εμπειρία σε συναφή θέματα με το γνωστικό αντικείμενο.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 18.07.11

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου (1) ερευνητικό συνεργάτη, κάτοχο Διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή ισότιμου, στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη δομημένης αρχιτεκτονικής υλικού και λογισμικού κόμβων δικτύου αισθητήρων – MODSENSE».


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 18.07.11

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου (1) ερευνητικό συνεργάτη, κάτοχο Διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή ισότιμου, στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη δομημένης αρχιτεκτονικής υλικού και λογισμικού κόμβων δικτύου αισθητήρων – MODSENSE».


Τεύχος Προκηρύξης - 21.04.11

Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για επιλογή Αναδόχου του Έργου «Ορισμός Εξωτερικού Αξιολογητή και Διενέργεια Εξωτερικής Αξιολόγησης Έργου SEE/A/219/1.1/X-Ι3Ε»

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και να διαθέτουν ερευνητική εμπειρία σε συναφή θέματα με τα γνωστικά αντικείμενα.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 28.03.11

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» σε συνέχεια των με αρ.πρωτ. 1346 / 01-03-2011 βεβαιώσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), προτίθεται να απασχολήσει (2) επιστημονικούς συνεργάτες, κατόχους Διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή ισότιμου, με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του.


Προκηρύξεις Θέσεων Μεταπτυχιακών Υποτρόφων - 03.02.11

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ.«Αθηνά» στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προτίθεται να απασχολήσει δύο μεταπτυχιακούς υποτρόφους με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

1. Σχεδίαση και ανάπτυξη υποσυστημάτων επικοινωνίας συνεργατικών αντικειμένων – collaborative objects σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων σε εφαρμογές ιατρικής τηλεπαρακολούθησης.
2. Σχεδίαση και ανάπτυξη υποσυστημάτων ασφαλών δικτύων αισθητήρων σε εφαρμογές ιατρικής τηλεπαρακολούθησης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και να διαθέτουν ερευνητική εμπειρία σε συναφή θέματα με τα γνωστικά αντικείμενα.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 03.02.11

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» σε συνέχεια των με αρ.πρωτ. 1456 / 22-01-2011 βεβαιώσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), προτίθεται να απασχολήσει (4) συνεργάτες Διπλωματούχους Μηχανικούς Η/Υ ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς AEI ή ATEI και (1) Διπλωματούχο Μηχανικό Η/Υ ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Φυσικό με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 12.01.11

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μελών του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων με ταξί.


Προκήρυξη Θέσεων - 12.10.10

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. "Αθηνά" σε συνέχεια των με αρ.πρωτ. 23743,23744 και 23745/ 26-8-2010 βεβαιώσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), προτίθεται να απασχολήσει (3) συνεργάτες Διπλωματούχους Μηχανικούς Η/Υ ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του.


Προκήρυξη θέσης Ερευνητή βαθμίδας Γ' - 05.07.10

Το "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή βαθμίδας Γ' με το εξής γνωστικό αντικείμενο: "Ασφάλεια ενσωματωμένων συστημάτων και δικτύων"


Προκηρύξεις Θέσεων Μεταπτυχιακών Υποτρόφων - 19.05.10

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ."Αθηνά" στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προτίθεται να απασχολήσει δύο μεταπτυχιακούς υποτρόφους με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

1. Σχεδίαση, ανάπτυξη ασύρματων δικτύων νέας γενιάς και ειδικότερα της διευθυνσιοδότησης ασύρματων δικτύων: γεωγραφικός προσδιορισμός των κόμβων ασύρματων δικτύων, προσαρμοστικοί αλγόριθμοι εντοπισμού θέσης για ενσωματωμένα κατανεμημένα συστήματα.
2. Αρχιτεκτονική και μοντελοποίηση επεξεργαστών και συστήματος μνήμης για χαμηλή κατανάλωση ισχύος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και να διαθέτουν ερευνητική εμπειρία σε συναφή θέματα με τα γνωστικά αντικείμενα.


Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - 6.07.09

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ.«Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
1. «Ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων με έμφαση στο λογισμικό εποπτείας και ελέγχου»,
2.«Ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων με έμφαση σε θέματα λογισμικού συνδετικότητος και αλγορίθμων σκανδαλισμού (triggering)»,
3. «Ανάπτυξη Μεθοδολογικού Οδηγού για την Καινοτομία»,
4. «Αναλυτική καταγραφή υποδομής και λειτουργικότητας υφιστάμενων συστημάτων VTMIS/VTS, εξέταση υπαρχόντων μοντέλων θαλάσσιας κυκλοφορίας, διερεύνηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων σε υπάρχοντα συστήματα, διερεύνηση τρόπων ανάπτυξης μελλοντικών συστημάτων VTS».


Προκήρυξη Θέσης Μεταπτυχιακού Υπότροφου - 24.06.09
Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ.«Αθηνά» στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προτίθεται να απασχολήσει βάσει του αριθμού των υποτροφιών που έχει εγκρίνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (υπ’αριθμ.4068/24-03-2009) μεταπτυχιακό υπότροφο με γνωστικό αντικείμενο: «Ενσωματωμένα συστήματα αισθητήρων για συλλογή και μετάδοση πληροφορίας σε δίκτυα ασύρματης πρόσβασης».
Προκηρύξεις Θέσεων Μεταπτυχιακών Υποτρόφων - 09.06.09
Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ."Αθηνά" στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προτίθεται να απασχολήσει βάσει του αριθμού των υποτροφιών που έχει εγκρίνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (υπ'αριθμ.4068/24-03-2009) μεταπτυχιακούς υποτρόφους με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

1. Μελέτη και ανάπτυξη Middleware για την επίτευξη cross layer αρχιτεκτονικής σε κατανεμημένα συστήματα.

2. Μελέτη και ανάπτυξη υλικού ενσωματωμένων συστημάτων και σχεδιασμός πολύπλοκων συστημάτων λογισμικού με χρήση μοντέρνων τεχνολογιών βάσεων δεδομένων, διαδικτυακών επικοινωνιών και προγραμματισμού στο διαδίκτυο.

3. Διαχείριση κοινών πόρων (κρυφών μνημών, κλπ) σε ολοκληρωμένα πολλαπλών επεξεργαστών (scalable chip-multiprocessors, multicores).

4. Σχεδίαση και ανάπτυξη ασύρματων δικτύων αισθητήρων με έμφαση στη βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής διαστρωμάτωσης για την επίτευξη υψηλής απόδοσης και παράλληλα εξοικονόμησης ενέργειας.

5. Ασφάλεια Ενσωματωμένων Συστημάτων - Ανάπτυξη συστήματος κρυπτογράφησης για την διαχείριση αδειων ψηφιακών κυκλωμάτων.

6. Σχεδίαση, ανάπτυξη και μέτρηση-χαρακτηρισμό τηλεπικοινωνιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων για ασύρματες επικοινωνίες υψηλού ρυθμού μετάδοσης σε κοντινές και μεσαίες αποστάσεις.

7. Σχεδίαση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση υψίσυχνων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων που αφορούν τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές χαμηλής κατανάλωσης.

8. Ανάπτυξη και μοντελοποίηση ενδιάμεσης πλατφόρμας πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής για ασφαλή άμεση πρόσβαση ενσωματωμένων κατανεμημένων συστημάτων χαμηλού κόστους στο διαδίκτυο.

9. Αναλυτική καταγραφή υποδομής και λειτουργικότητας υφιστάμενων συστημάτων VTMIS/VTS, εξέταση υπαρχόντων μοντέλων θαλάσσιας κυκλοφορίας, διερεύνηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων σε υπάρχοντα συστήματα, διερεύνηση τρόπων ανάπτυξης μελλοντικών συστημάτων VTS.


Προκηρύξεις Θέσεων Μεταπτυχιακών Υποτρόφων - 14.04.09
Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ.«Αθηνά» στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προτίθεται να απασχολήσει βάσει του αριθμού των υποτροφιών που έχει εγκρίνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (υπ’αριθμ.4068/24-03-2009) μεταπτυχιακούς υποτρόφους με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

  1. Μελέτη και ανάλυση των τεχνικών εντοπισμού κόμβων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων που βασίζεται στην ισχύ του λαμβανόμενου σήματος σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος με έμφαση στην τοπολογία ανάπτυξης.

  2. Μελέτη ασύρματων δικτύων νέας γενιάς - Αλγόριθμοι Δρομολόγησης βάσει του Γεωγραφικού προσδιορισμού των κόμβων ασύρματων δικτύων.

  3. Διευθυνσιοδότηση σε ασύρματα δίκτυα - Προσαρμοστικοί Αλγόριθμοι Εντοπισμού Θέσης για Ενσωματωμένα Κατανεμημένα Συστήματα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ - 27.03.09
Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ."Αθηνά", προκηρύσσει μια θέση Ερευνητή Α΄ Βαθμίδας με αντικείμενο «Ψηφιακές Επικοινωνίες & Βιομηχανικά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα για Δίκτυα Πρόσβασης Πολυμέσων Πολλαπλών Υπηρεσιών».
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ - 5.08.2008
Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ."Αθηνά" στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προτίθεται να απασχολήσει μεταδιδακτορικό υπότροφο με γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών με Έμφαση σε Συστήματα Μνήμης".
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ - 18.07.2008
Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ."Αθηνά" προτίθεται να απασχολήσει συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου με αντικείμενο τη διαχείριση σχέσεων και συνεργασιών του ΙΝ.ΒΙ.Σ με εταιρείες και βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές ενδιαφέροντος του ινστιτούτου στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και γενικά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των συνεργασιών και των επαφών του ΙΝ.ΒΙ.Σ με εταιρείες, Ινστιτούτα, βιομηχανίες, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που έχουν συναφές αντικείμενο με το ΙΝ.ΒΙ.Σ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ - 30.05.2008
Το ΙΝ.ΒΙ.Σ/E.K."Αθηνά" (Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και εδρεύει στην Πάτρα, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει έμπειρο συνεργάτη σε θέση Λογιστή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2919/2001.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - 04.04.2008
Το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδος (BIC), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις επιχειρηματικών ιδεών για τη δημιουργία A. νέων καινοτομικών επιχειρήσεων "έντασης γνώσης" (τεχνοβλαστοί) B. νέων καινοτόμων δραστηριοτήτων από υφιστάμενες εταιρίες στα πλαίσια της Οριζόντιας Δράσης "ΦΑΝΟΣ" του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - 12.10.2007
Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων προτίθεται να απασχολήσει έμπειρο συνεργάτη, για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων του .
Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος θα πρέπει απαραίτητα να έχει τα παρακάτω προσόντα:
  • Εμπειρία σε θέματα φορολογικής εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
  • Εμπειρία σε λογιστικά πακέτα παρακολούθησης
  • Εμπειρία σε λογιστικά πακέτα υπολογισμού μισθοδοσίας
  • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (προγράμματα γραφείου και εφαρμογές διαδικτύου και επικοινωνίας)
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
Πρόσθετα προσόντα που θα εκτιμηθούν είναι:
  • Εμπειρία σε ERP πληροφοριακά συστήματα
  • Εμπειρία σε διαχείριση έργων και σύνταξη Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών έργων του Γ ΚΠ
  • Εμπειρία στη σύνταξη των cost statements (δηλώσεων δαπανών) για τα έργα που επιχορηγούνται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του 6ου Προγράμματος -Πλαισίου για Έρευνα και Tεχνολογία και άλλων ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων και διαμόρφωση των αντίστοιχων timesheets
Τα δικαιολογητικά τα οποία περιλαμβάνουν αίτηση και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2007.
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, Κτίριο ΕΠΠ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι Ρίου, Τ.Κ. 26504 τηλ. 2610 910301
Η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής υπολογίζεται σαν επίσημη ημερομηνία υποβολής.
Προκηρυξη Ανοικτου Διαγωνισμου (03)
Για την "Προμήθεια,εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο νησί Gozo της Μάλτας"
Προκηρυξη Ανοικτου Διαγωνισμου (02)
Για την "Προμήθεια,εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στην Ορεινή Περιφέρεια Gargano της Ιταλίας"