Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 12.7.2018

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη (Κωδ. Πρόσκλησης Ι3Τ-003A) με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, στo πλαίσιo υλοποίησης του υποέργου (1) της ενταγμένης στο ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 Πράξης «Ι3Τ - Καινοτόμος Εφαρμογή του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων σε Ευφυή Περιβάλλοντα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002434 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - 12.07.2018

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιών για υλοποίηση μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, της με κωδικό Ι3Τ-003 και ΑΔΑ: ΩΕΤΤ469ΗΞΩ-ΕΑΟ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ενόψει υλοποίησης του υποέργου της Πράξης «I3T–Καινοτόμος Εφαρμογή του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων σε Ευφυή Περιβάλλοντα»


Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - 11.07.2018

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιών για υλοποίηση σύμβασης μίσθωσης έργου, της με κωδικό ESMARTCITY-001Α και ΑΔΑ: ΩΔ30469ΗΞΩ-4ΦΜ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ενόψει υλοποίησης του έργου «ESMARTCITY – Enabling Smarter City in the MED Area through Networking»


Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητών Β' ή Γ' βαθμίδας- 14.06.2018

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Μη γραμμικός και ευφυής έλεγχος για βιομηχανικά και κυβερνοφυσικά συστήματα» και μία (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Ενσωματωμένα συστήματα με έμφαση στη συσχεδίαση υλικού-λογισμικού»


Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού - 05.06.2018

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου ESMARCITY» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 25.05.2018

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, στo πλαίσιo υλοποίησης του υποέργου (1) της ενταγμένης στο ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 Πράξης «Ι3Τ - Καινοτόμος Εφαρμογή του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων σε Ευφυή Περιβάλλοντα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002434 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 25.5.2018

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» στo πλαίσιo υλοποίησης του ενταγμένου στο MED 2014-2020 έργου «ESMARTCITY – Enabling Smarter City in the MED Area through Networking», προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου


Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - 25.05.2018

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιών για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, της με κωδικό ESMARTCITY-001 και ΑΔΑ: ΨΤ0Γ469ΗΞΩ-Γ6Λ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ενόψει υλοποίησης του έργου «ESMARCITY».


Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - 26.04.2018

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιών για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, της με κωδικό ΙSI-001 και ΑΔΑ: 6ΖΘΥ469ΗΞΩ-ΑΑΣ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ενόψει υλοποίησης των έργων «Shipass», «IntelTriage», «Innoxenia», «Esmartcity».


Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - 26.04.2018

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιών για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, της με κωδικό Ι3Τ-002 και ΑΔΑ: Ω5ΔΨ469ΗΞΩ-ΖΛΜ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου της Πράξης «I3T–Καινοτόμος Εφαρμογή του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων σε Ευφυή Περιβάλλοντα» με κωδικό ΟΠΣ 5002434.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 28.3.2018

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» στo πλαίσιo υλοποίησης του ενταγμένου στο MED 2014-2020 έργου «ESMARTCITY – Enabling Smarter City in the MED Area through Networking», προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 16.3.2018

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» ενόψει υλοποίησης των έργων «Shipass», «IntelTriage», «Innoxenia», «Esmartcity», προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης των εν λόγω έργων.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 16.3.2018

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, στo πλαίσιo υλοποίησης του υποέργου (1) της ενταγμένης στο ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 Πράξης «Ι3Τ - Καινοτόμος Εφαρμογή του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων σε Ευφυή Περιβάλλοντα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002434 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - 14.11.2017

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιών για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου,της με κωδικό Ι3Τ-001 και ΑΔΑ: 6ΤΗ3469ΗΞΩ-1Ν2 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου (1) της ενταγμένης στο ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 Πράξης «Ι3Τ - Καινοτόμος Εφαρμογή του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων σε Ευφυή Περιβάλλοντα»


Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - 10.10.2017

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιών για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου,της με κωδικό ISI.177.ΜΜΧΜ-0717 και ΑΔΑ: 6ΛΘΡ469ΗΞΩ-ΑΨΒ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MOTIVATE – Matrix Optimisation for Testing by Interaction of Virtual And Test Environments»


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 25.09.2017

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου της ενταγμένης στο ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 Πράξης «Ι3Τ - Καινοτόμος Εφαρμογή του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων σε Ευφυή Περιβάλλοντα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002434 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 07.08.2017

Η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» κατόπιν της αρ. 1/2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά µε τον σχεδιασμό δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) της Εταιρείας.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 01.08.2017

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθεί σύμβαση εργασίας μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MOTIVATE – Matrix Optimisation for Testing by Interaction of Virtual And Test Environments».


Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων ερευνητών - 01.08.2017

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Κυβερνοφυσικά Συστήματα με έμφαση στα ασύρματα δίκτυα και τις τεχνολογίες IoT» και μία (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκλήρωση Πληροφοριακών / Βιομηχανικών Συστημάτων και Υπολογιστικό / Κατασκευαστικό Νέφος»


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 11.10.2016

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» προτίθεται να συστήσει Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ). Για αυτόν τον λόγο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητες για μία (1) θέση μέλους του ΕΣΙ του ΙΝΒΙΣ και για τέσσερεις (4) θέσεις μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 07.04.2016

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου / παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SOLDER» - Spectrum Overlay through Aggregation of Heterogeneous Dispersed Band.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 09.02.2016

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου / Παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του εσωτερικού έργου «ΣΕΑΜΒΑ» - Σύστημα Επιτήρησης Ασφαλείας με Εφαρμογή σε Υποδομές Μεταφορών και Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 03.02.2016

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει τρεις (3) επιστημονικούς συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου / παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SOLDER» - Spectrum Overlay through Aggregation of Heterogeneous Dispersed Bands


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 02.12.2015

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) του Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) έως τρεις (3) επιστημονικούς συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου / Παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου STEER - «Υποστηρικτικό εργαλείο για προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας σε ιατρικά κέντρα», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - 01.12.2015

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βιομηχανικά Συστήματα για την αειφόρο ανάπτυξη και το ευ ζην» - ΒΙΣΕΤΑΚ της δράσης ΚΡΗΠΙΣ, συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), και μετά από την λήξη ισχύος της με κωδικό ΒΙΣΕΤΑΚ-ΕΕ4_3-6 και ΑΔΑ: 7ΘΚΣ469ΗΞΩ-Φ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 22.10.2015

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά", στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SOLDER» - Spectrum Overlay through Aggregation of Heterogeneous Dispersed Bands, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 15.10.2015

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά", στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Βιομηχανικά Συστήματα για την αειφόρο ανάπτυξη και το Ευ Ζην" (ΚΡΗΠΙΣ) - "ΒΙΣΕΤΑΚ" με κωδικό ΟΠΣ 452125, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προτίθεται να απασχολήσει τέσσερεις (4) συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.


Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - 30.07.2015

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βιομηχανικά Συστήματα για την αειφόρο ανάπτυξη και το ευ ζην» - ΒΙΣΕΤΑΚ της δράσης ΚΡΗΠΙΣ, συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), και μετά από την λήξη ισχύος της με κωδικό ΒΙΣΕΤΑΚ-ΔΣ140 και ΑΔΑ: ΩΨΟ3469ΗΞΩ-ΑΣΑ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Επαναδημοσίευση).


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 12.05.2015

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων ΙΝ.ΒΙ.Σ. του Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ προτίθεται να απασχολήσει 2 επιστημονικούς συνεργάτες με σύμβαση μισθώσεως στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SOLDER - «Spectrum Overlay through Aggregation of Heterogeneous Dispersed Bands», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Επαναδημοσίευση) - 12.05.2015

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά", στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Βιομηχανικά Συστήματα για την αειφόρο ανάπτυξη και το Ευ Ζην" (ΚΡΗΠΙΣ) - "ΒΙΣΕΤΑΚ" με κωδικό ΟΠΣ 452125, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 27.03.2015

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) του Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτή με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου "Βιομηχανικά Συστήματα για την αειφόρο ανάπτυξη και το Ευ Ζην" (ΚΡΗΠΙΣ) - "ΒΙΣΕΤΑΚ" με κωδικό ΟΠΣ 452125, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 17.03.2015

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) του Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με σύμβαση μισθώσεως στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου DYNACARGO - «Dynamic Cargo Routing on-the-Go Δυναμική Δρομολόγηση Φορτίου εν κινήσει», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 04.03.2015

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) του Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με σύμβαση μισθώσεως ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου STEER - «Υποστηρικτικό εργαλείο για προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας σε ιατρικά κέντρα», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - 28.01.2015

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας συμβάσεως μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης ασύρματων δικτύων αισθητήρων» (WSN-DPCM) συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ και το ARTEMIS-JU και μετά από τη λήξη ισχύος της με κωδικό WSN-DPCM-DS140 και ΑΔΑ: 7ΡΓ0469ΗΞΩ-Ξ4Θ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.


Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - 28.01.2015

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας συμβάσεως μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βιομηχανικά Συστήματα για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Ευ Ζην – Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΒΙΣΕΤΑΚ)» με κωδικό ΟΠΣ 452125, συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα και μετά από τη λήξη ισχύος της με κωδικό ΒΙΣΕΤΑΚ-52-ΔΣ140 και ΑΔΑ: 72ΖΛ469ΗΞΩ-ΓΨ1 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.


Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - 28.01.2015

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας συμβάσεως μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βιομηχανικά Συστήματα για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Ευ Ζην – Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΒΙΣΕΤΑΚ)» με κωδικό ΟΠΣ 452125, συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα και μετά από τη λήξη ισχύος της με κωδικό ΒΙΣΕΤΑΚ-52-ΔΣ140 και ΑΔΑ: 6Λ4Α469ΗΞΩ-Λ4Υ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 09.12.2014

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων – WSN-DPCM», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU, προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 09.12.2014

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Βιομηχανικά Συστήματα για την αειφόρο ανάπτυξη και το Ευ Ζην” της δράσης ΚΡΗΠΙΣ (“ΒΙΣΕΤΑΚ”) και συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 09.12.2014

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Βιομηχανικά Συστήματα για την αειφόρο ανάπτυξη και το Ευ Ζην” της δράσης ΚΡΗΠΙΣ (“ΒΙΣΕΤΑΚ”) και συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 09.12.2014

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Βιομηχανικά Συστήματα για την αειφόρο ανάπτυξη και το Ευ Ζην” της δράσης ΚΡΗΠΙΣ (“ΒΙΣΕΤΑΚ”) με κωδικό ΟΠΣ 452125 και συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 09.12.2014

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις επιστημονικούς συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου SOLDER FP7 ICT: «Φασματικό Επίστρωμα μέσω Ενοποίησης Ετερογενών Διάσπαρτων Καναλιών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 04.08.2014

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις επιστημονικούς συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου SOLDER FP7 ICT: «Φασματικό Επίστρωμα μέσω Ενοποίησης Ετερογενών Διάσπαρτων Καναλιών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.


Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - 30.07.2014

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας συμβάσεως μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βιομηχανικά Συστήματα για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Ευ Ζην – Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΒΙΣΕΤΑΚ)» με κωδικό ΟΠΣ 452125, συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα.


Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - 30.07.2014

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας συμβάσεως μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Νew embedded Systems arcHItecturE - n-SHIELD» με κωδικό ΟΠΣ 452125 συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 20.06.2014

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βιομηχανικά Συστήματα για την αειφόρο ανάπτυξη και το Ευ Ζην» (ΚΡΗΠΙΣ) (εφεξής καλούμενου Έργου) «ΒΙΣΕΤΑΚ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα.


Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - 19.06.2014

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας συμβάσεως μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Dynamic Cargo Routing on-the-Go (DynaCaRGO)» με κωδικό ΟΠΣ 11ΣΥΝ_10_456, συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και την Ελλάδα.


Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - 19.06.2014

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας συμβάσεως μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βιομηχανικά Συστήματα για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Ευ Ζην – Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΒΙΣΕΤΑΚ)» με κωδικό ΟΠΣ 452125, συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 16.06.2014

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου "new embedded Systems arcHItecturE - n-SHIELD" το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα.


Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - 5.06.2014

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων μίας συμβάσεως μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Spectrum Overlay through Aggregation of heterogeneous dispersed bands - SOLDER” με κωδικό ΟΠΣ ICT-619687 συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 8.04.2014

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βιομηχανικά Συστήματα για την αειφόρο ανάπτυξη και το Ευ Ζην» (ΚΡΗΠΙΣ) (εφεξής καλούμενου Έργου) «ΒΙΣΕΤΑΚ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 8.04.2014

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ IΙ «Dynamic Cargo Routing on-the-Go Δυναμική Δρομολόγηση Φορτίου εν κινήσει – DYNACARGO» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και την Ελλάδα.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 28.03.2014

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει δύο Επιστημονικούς συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου SOLDER FP7 ICT «Spectrum Overlay through Aggregation of heterogeneous dispersed bands» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 04.03.2014

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ IΙ «Dynamic Cargo Routing on-the-Go Δυναμική Δρομολόγηση Φορτίου εν κινήσει – DYNACARGO» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και την Ελλάδα.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο ερευνητή - 22.10.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου SOLDER FP7 ICT: «Φασματικό Επίστρωμα μέσω Ενοποίησης Ετερογενών Διάσπαρτων Καναλιών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το την Ευρωπαϊκή Ένωση».


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο ερευνητή - 22.10.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου SOLDER FP7 ICT: «Φασματικό Επίστρωμα μέσω Ενοποίησης Ετερογενών Διάσπαρτων Καναλιών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο ερευνητή - 22.10.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου SOLDER FP7 ICT: «Φασματικό Επίστρωμα μέσω Ενοποίησης Ετερογενών Διάσπαρτων Καναλιών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο ερευνητή - 16.10.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων – WSN-DPCM», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο ερευνητή - 23.08.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι «Σύστημα Διαχείρισης Έντυπου Υλικού με Χρήση Τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης - ΣΕΛΙΔΑ) και κωδικό αριθμό «09ΣΥΝ-72-646», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο ερευνητή - 23.08.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι «Σύστημα Διαχείρισης Έντυπου Υλικού με Χρήση Τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης - ΣΕΛΙΔΑ) και κωδικό αριθμό «09ΣΥΝ-72-646», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη-ερευνητή - 09.07.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WelCOM: «Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων στη Διαχείριση Κύκλου Ζωής Τεχνικών Πόρων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με κωδικό έργου 09ΣΥΝ-71-856.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο ερευνητή - 20.06.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «new embedded Systems arcHItecturE for multi-Layer Dependable solutions- nSHIELD», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο ερευνητή - 07.06.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «new embedded Systems arcHItecturE for multi-Layer Dependable solutions- nSHIELD», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο ερευνητή - 07.06.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Cyclic and person-centric Health management : Integrated appRoach for hOme, mobile and clinical eNvironments- CHIRON», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο ερευνητή - 07.06.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Cyclic and person-centric Health management : Integrated appRoach for hOme, mobile and clinical eNvironments- CHIRON», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο ερευνητή - 07.06.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Cyclic and person-centric Health management : Integrated appRoach for hOme, mobile and clinical eNvironments- CHIRON», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο ερευνητή - 07.06.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Cyclic and person-centric Health management : Integrated appRoach for hOme, mobile and clinical eNvironments- CHIRON», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 04.06.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» που εδρεύει στην Πάτρα προτίθεται να απασχολήσει τρεις (3) συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Βιομηχανικά Συστήματα για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Ευ Ζην: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΒΙΣΕΤΑΚ)» στο πλαίσιο της δράσης «ΚΡΗΠΙΣ».


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 04.06.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ.«Αθηνά» που εδρεύει στην Πάτρα προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) συνεργάτες Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Διπλωματούχους Μηχανικούς Η/Υ & Πληροφορικής ή άτομα με ισοδύναμο τίτλο, με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Βιομηχανικά Συστήματα για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Ευ Ζην: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΒΙΣΕΤΑΚ)» στο πλαίσιο της δράσης «ΚΡΗΠΙΣ».


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο ερευνητή - 29.03.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι «Ολοκληρωμένο Σύστημα Αστικής Οδικής Υποστήριξης βασισμένο σε Συνεργατικούς Κόμβους - ΚΑΘοΔΗΓΟΣ) και κωδικό αριθμό 09ΣΥΝ-52-768», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο ερευνητή - 29.03.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «new embedded Systems arcHItecturE for multi-Layer Dependable solutions- nSHIELD», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο ερευνητή - 29.03.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «new embedded Systems arcHItecturE for multi-Layer Dependable solutions- nSHIELD», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο ερευνητή - 14.03.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων – WSN-DPCM», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιστημονικού συνεργάτη - 14.03.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων – WSN-DPCM», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο ερευνητή - 17.01.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων – WSN-DPCM», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακό υπότροφο - 17.01.13

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει ένα μεταπτυχιακό υπότροφο στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων – WSN-DPCM», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο ερευνητή - 13.12.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων – WSN-DPCM», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μελών του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων με ταξί. - 07.12.12

Το Δ.Σ. του «ΕΚ Αθηνά» απευθύνει δημόσια πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από αυτοκινητιστές – ιδιοκτήτες ταξί για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μελών του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων με ταξί για τα έτη 2013-2014.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ανάθεσης Έργου - 13.11.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ.«Αθηνά» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει πρόταση για σύναψη σύμβασης έργου για την παροχή έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ΣΕΛΙΔΑ: «Σύστημα Διαχείρισης Έντυπου Υλικού με Χρήση Τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης – ΣΕΛΙΔΑ».


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ανάθεσης Έργου - 13.11.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ.«Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη Διπλωματούχο Μηχανικό Η/Υ ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με σύμβαση ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματός του ΔΑΜΑΖΟ, με γνωστικό αντικείμενο «Συμμετοχή στον έλεγχο λειτουργίας και την ολοκλήρωση του συστήματος».


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Θέσης Μεταπτυχιακού Υποτρόφου - 13.11.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ.«Αθηνά» στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προτίθεται να απασχολήσει ένα μεταπτυχιακό υπότροφο με το εξής γνωστικό αντικείμενο: 1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διεπαφών για υφιστάμενα SPD συστήματα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή και Μηχανικοί Υπολογιστών και Πληροφορικής  ή ισότιμου τίτλου και να διαθέτουν ερευνητική εμπειρία σε συναφή θέματα με το γνωστικό αντικείμενο.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μεταπτυχιακού Υποτρόφου - 13.11.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει ένα μεταπτυχιακό υπότροφο στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων – WSN-DPCM», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Έμπειρο Ερευνητή - 13.11.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων – WSN-DPCM», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συνεργάτη - Ερευνητή - 13.11.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων – WSN-DPCM», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 17.08.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ.«Αθηνά» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει πρόταση για σύναψη σύμβασης έργου για την παροχή έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ΣΕΛΙΔΑ: «Σύστημα Διαχείρισης Έντυπου Υλικού με Χρήση Τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης – ΣΕΛΙΔΑ»


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 17.08.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ.«Αθηνά» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει πρόταση για σύναψη σύμβασης έργου για την παροχή έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ΣΕΛΙΔΑ: «Σύστημα Διαχείρισης Έντυπου Υλικού με Χρήση Τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης – ΣΕΛΙΔΑ»


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 17.08.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ.«Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει τρεις (3) συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου για τις ανάγκες στελέχωσης της «Εθνικής Ομάδας Δράσης για την Άσκηση Προοπτικής Διερεύνησης (National Foresight Task Force» στα πλαίσια του έργου «FORSEE: Regional ICT Foresight exercise for Southeast European countries» που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEE Transnational Cooperation Programme)


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 17.08.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ.«Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) Επιστημονικό - Τεχνικό συνεργάτη κάτοχο Πτυχίου Ηλεκτρολογίας ΑΤΕΙ με σύμβαση ανάθεσης έργου για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του, με το εξής γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη και έλεγχος υπηρεσιών ενδιάμεσου λογισμικού ασύρματων δικτύων αισθητήρων με έμφαση στην υποστήριξη εργαλείων εγκατάστασης και συντήρησής τους από μη εξειδικευμένο προσωπικό».


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 17.08.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων – WSN-DPCM», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 17.08.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων – WSN-DPCM», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 25.06.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ.«Αθηνά» στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προτίθεται να απασχολήσει ένα μεταπτυχιακό υπότροφο με το εξής γνωστικό αντικείμενο: "Σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών τεχνητής ευφυΐας για συστήματα περιορισμένων πόρων Σ"


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 25.06.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ.«Αθηνά» στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προτίθεται να απασχολήσει ένα μεταπτυχιακό υπότροφο με το εξής γνωστικό αντικείμενο: "Σχεδίαση και ανάπτυξη επικοινωνιακού λογισμικού 6lowpan και λογισμικού εφαρμογών για web based ενσωματωμένα συστήματα"


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 25.06.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει ένα μεταπτυχιακό υπότροφο στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων – WSN-DPCM», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 25.06.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει ένα μεταπτυχιακό υπότροφο στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων – WSN-DPCM», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 05.03.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ.«Αθηνά» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει πρόταση για σύναψη σύμβασης έργου για την παροχή έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «new embedded Systems arcHItecturE for multi-Layer Dependable solutions- nSHIELD». Το αντικείμενο της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων είναι στην έρευνα και ανάπτυξη και συγκεκριμένα στην «Ανάπτυξη εφαρμογών σε ασφαλή και αξιόπιστα ενσωματωμένα συστήματα νέας γενιάς»


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 05.03.12

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ.«Αθηνά» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει πρόταση για σύναψη σύμβασης έργου για την παροχή έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «new embedded Systems arcHItecturE for multi-Layer Dependable solutions- nSHIELD». Το αντικείμενο της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων είναι στην έρευνα και ανάπτυξη και συγκεκριμένα στην «Σχεδίαση αρχιτεκτονικής ασφαλών και αξιόπιστων ενσωματωμένων συστημάτων νέας γενιάς και ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών»


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  - Oρθή Επανάληψη 

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ.«Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει Επιστημονικούς συνεργάτες κάτοχους Διπλώματος Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή ισότιμου τίτλου με σύμβαση ανάθεσης έργου για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 13.12.11

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ.«Αθηνά» στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προτίθεται να απασχολήσει ένα μεταπτυχιακό υπότροφο με το εξής γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση απαιτήσεων και ορισμός υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικής ολοκληρωμένης πλατφόρμας και εργαλείων ανάπτυξης ετερογενών ασύρματων δικτύων αισθητήρων με έμφαση στον προγραμματισμό τους και το ενδιάμεσο λογισμικό».


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 13.12.11

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ.«Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) Επιστημονικό - Τεχνικό συνεργάτη κάτοχο Πτυχίου Ηλεκτρολογίας ΑΤΕΙ με σύμβαση ανάθεσης έργου για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του, με το εξής γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση απαιτήσεων εργαλείων ασύρματων δικτύων αισθητήρων με έμφαση στην υποστήριξη της εγκατάστασης και συντήρησής τους από μη εξειδικευμένο προσωπικό».


Παλαιότερες προκηρύξεις