Προϊόντα/Υπηρεσίες


 

  • Καινοτόμο ασύρματο βιομηχανικό δίκτυο
  • Σύστημα προστασίας από φυσικές καταστροφές (σεισμοί)
  • Σύστημα προστασίας από διαρροή πετρελαίου σε ναυάγια
  • Προηγμένα συστήματα επιχειρησιακής ολοκλήρωσης με εφαρμογές
    στην κατασκευαστική βιομηχανία, τον τουρισμό και τις μεταφορές
  • Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης κτηρίων