Παρουσίαση


Το Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) αποτελεί ερευνητικό ινστιτούτο του Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ και εδρεύει στην Πάτρα. Εστιάζει σε τεχνολογίες αιχμής εφαρμόσιμες στο βιομηχανικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, με τελικό ζητούμενο την καινοτομία και την αύξηση της ανταγωνιστικότητος της Ελληνικής βιομηχανίας.


Γενικός στόχος του ΙΝ.ΒΙ.Σ. είναι η διεξαγωγή εφηρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας στις ερευνητικές περιοχές ενδιαφέροντός του, η ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων και η παροχή προηγμένων υπηρεσιών.


Ίδρυση: Το ΙΝ.ΒΙ.Σ. ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1998 με το Π.Δ. 18/30-1-98 (ΦΕΚ 28 / Τεύχος Α / 12-2-98) με έδρα την Πάτρα. Η λειτουργία του άρχισε ουσιαστικά τον Ιούνιο του 1998.


Νομική Μορφή: Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.


Ένταξη στο Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ: Με το Π.Δ. 145/20-05-2003, το ΙΝ.ΒΙ.Σ. εντάχθηκε στο νεοσύστατο Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.), μαζί με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.), το υπό ίδρυση ερευνητικό Ινστιτούτο Δικτυακής Έρευνας και Τεχνολογιών (Ι.Δ.Ε.Τ.), το υπό ίδρυση ερευνητικό Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (Ι.Π.ΣΥ.Π.), καθώς και το τεχνολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.).