Περιφερειακά και Λοιπά Έργα 
Ακρωνύμιο

Προϋπολογισμός (€):

Έναρξη Διάρκεια
(Μήνες):
Έργου ΙΝ.ΒΙ.Σ.
1.617.675,54 94.900 1/2011 36
ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 45.000 11/2009 20
I3E 2.111.900 396.900 6/2009 36
ATICS 60.000 6/2009 4
WidetheSEEbySuccMod 2.158.000 210.000 4/2009 39
PROMPT 1.517.423,3 174.420 10/2008 36
SALES-TRIALOG
T.E.E
ΣΗΜΑ
WDCNET  1.345.500 400.400 6/2006 19
ΕΡΜΗΣ - Εβδομάδα
Επιστήμη & Τεχνολογία
48.000 - 6/2006 10
ΟΛΥΜΠΙΟΝ 4/2006 26
ΔΕΜΑ
ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟΣ 4/2006 15
Ανοιχτές Θύρες/
ΕΡΜΗΣ
Παράθυρο  στις επικοινωνίες και την πληροφορική - ΤΕΧΝΟΤΟΜΗ
150.000 21.900 10/2005 18
STRASSE 98.000 98.000 7/2005 22
STS 86.000 43.000 7/2005 22
ENMR 1.453.333 57.000 1/2005 36
Εθνικά Βραβεία
Ποιότητας
70.800 70.800 11/2004 6
SOUSTENERGY 1,377.400 216.900 7/2004 36
Γραφείο
Διαμεσολάβησης
299.976 45.100 1/2004 36
ΚΕΤΑ-ΔΕ 1.907.557 90.976 9/2003 60
INNACT-ΠΕΣΥ 293.500 198.898 11/2002 19