Εθνικά Ερευνητικά Έργα 
Ακρωνύμιο

Προϋπολογισμός (€):

Έναρξη Διάρκεια
(Μήνες):
Έργου ΙΝ.ΒΙ.Σ.
Dynacargo 635.000 90.000 9/2013 22
ΒΙΣΕΤΑΚ 1/2013 36
WelCOM 12/2011 48
MODSENSE 9/2011 28
MERIT 5/2011 36

Ολοκληρωμένο Σύστημα Αστικής Οδικής Υποστήριξης βασισμένο σε Συνεργατικούς Κόμβους
4/2011 36
ΔΑΜΑΖΟ 4/2011 24

Σύστημα Διαχείρισης Έντυπου Υλικού με Χρήση Τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης
1/2011 36
IndrQA 1/2011 36
ΔΕΜΑ 1/2007 12
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ (ΠΠΚ-ΟΔ6) 11/2006 26,5
ΔΡΟΜΩΝ  300.000 110.000 11/2006 24
ΣΑΓΗΝΗ 300.000 50.000 11/2006 24
Τεχνολογική Πλατφόρμα 150.000 150.000 11/2006 24
ΦΑΝΟΣ 230.000 10.000 11/2006 24
ΜΕΤΑΤΡΟ 552.000 40.000 7/2006 24
ΥΓΙΕΙΑ 490.000 110.000 4/2006 24
ΜΕΘΟΔΙΚΑ 630.000 45.000 4/2006 24
ΑΡΙΣΤΕΙΑ 77.777 77.777 1/2006 24
03 ΕΔ 601 12/2005 36
ΑΝ. ΘΥΡΕΣ 10/2005 33
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΚΕΤΕΠ-1) 1/2004 54
ΓΑΙΑ 496.928 100.000   18
C2S2 1.084.287 90.000 10/2003 24
ΚΛΕΙΩ 780.048 80.000 10/2003 18
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ 224.600 77.100 7/2003 24
NEPTUNE 170.418 29.347 11/2002 24
ΕΡΜΗΣ 273.906 61.663 7/2002 24
ΠΑΒΕΤ ΟΚΤΑΝΑ 174.556 36.684 1/2002 24