Ερευνητική Κατεύθυνση


Το ΙΝ.ΒΙ.Σ. Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων δραστηριοποιείται στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές

 
Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Ορθολογική χρήση ενέργειας
 • Εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης και περιβάλλον
 • Διαχείρηση Φυσικών Πόρων
 • Συστήματα διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων
 • Αειφόροι μεταφορές

 

Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα για την Βιομηχανία
Ενσωματωμένα Συστήματα
 • Διαλειτουργικότητα
 • Εργαλεία σχεδίασης

 

Ασφάλεια
Ηλεκτρονικά Συστήματα
Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση
 • Συσκευές ελέγχου νέας γενιάς
 • Οντολογίες επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Συνεργατικές πλατφόρμες / «εικονική» & «εκτεταμένη» επιχείρηση / ομαδοποιήσεις (clusters) επιχειρήσεων
 • Συνεργατικό επιχειρείν / κατασκευάζειν
 
Μοντελοποίηση και Αυτοματοποίηση Βιομηχανικών Συστημάτων
 • Έλεγχος βιομηχανικών ρομπότ
 • Έλεγχος κινούμενων ρομπότ και αυτόνομων οχημάτων
 • Έλεγχος βιομηχανικών συστημάτων
 • Έλεγχος κατανεμημένων συστημάτων
 • Μοντελοποίηση συστημάτων και διαγνωστική βλαβών
 • Προσαρμοστικά συστήματα
Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής

 

Έρευνα Αιχμής στις ερευνητικές περιοχές του Ινστιτούτου


Ενσωματωμένα Συστήματα

• Αρχιτεκτονική και Σχεδίαση Ενσωματωμένων Συστημάτων.

• Συνεργασία και Διαλειτουργία Ενσωματωμένων Συστημάτων σε πραγματικό χρόνο.

• Ασφάλεια και Αξιοπιστία Ενσωματωμένων Συστημάτων

 

Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση

• Αυξημένη Αυτονομία μέσω Συσκευών Ελέγχου Νέας Γενιάς και Πρακτόρων Λογισμικού.

• Οντολογίες για περιγραφή επιχειρησιακών διαδικασιών, πόρων και προϊόντων.

• Διεπιχειρησιακή συνεργατική πλατφόρμα για την προαγωγή επιχειρησιακών ομαδοποιήσεων, «εικονικών» και «εκτεταμένων» επιχειρήσεων.

• Υπηρεσιοστραφής Αρχιτεκτονική.

 

Μοντελοποίηση και αυτοματοποίηση βιομηχανικών συστημάτων

βιομηχανικά ρομπότ

κινούμενα ρομπότ και αυτόνομα οχήματα

έλεγχος πολύπλοκων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων

διαγνωστική βλαβών

βελτιστοποίηση

ευφυή συστήματα / προσαρμοστική συμπεριφορά

 

Αειφόρος Ανάπτυξη

• Ορθολογική χρήση ενέργειας

• Εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης και περιβάλλον

• Αειφόροι μεταφορές

 

Ανάπτυξη Καινοτόμων συστημάτων / προϊόντων / υπηρεσιών

• Καινοτόμο ασύρματο βιομηχανικό δίκτυο

• Σύστημα προστασίας από φυσικές καταστροφές (σεισμοί)

• Σύστημα προστασίας από διαρροή πετρελαίου σε ναυάγια

 

Στρατηγικές συνεργασίες με επιφανείς ερευνητικούς και λοιπούς εταίρους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμβολή στη δημιουργία νέας εταιρείας δικτύωσης (cluster) μεταφορικών επιχειρήσεων.