Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( RESCALE 001.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έναν

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (GREECE 4.0 - 003.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έ

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (JustReDI 001.2024)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου το πλαίσιο υλοποίησης του έργου «JustReDI: Ανθεκτικότητα, Συμπερίληψη και Ανάπτυξη: προς μια Δίκαιη, Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση των Ελληνικών Περι

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (TRUSTEE 002.202)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TRUSTEE: TRUST AND PRIVACY PRESERVING COMPUTING PLATFORM FOR CROSS-BORDER FEDERATION OF DATA», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό TRUSTEE 002.2024 και ΑΔΑ: ΡΡΝΛ469ΗΞΩ-0Η9 Πρόσκλη

Read more...

12th Health Forum

The Industrial Systems Institute participated in the 12th Health Forum (

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (ENABLE 6G 001.2024)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου/ας για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENABLE 6G: 6G Network management infrastructure for cell-free based fronthaul networks», στο πλαίσι

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (AMVRADIA 001.2024)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AMVRADIA: Έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών για την εξ’αποστάσεως παρακολούθηση άγρ

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( ΕΒΕΦ 001.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έναν

Read more...

Contract Signature for the New Building of the Institute

Σύμβαση για την κατασκευή νέου κτηρίου του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων / Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά στην Πάτρα, συνολικού προϋπολογισμού 4,8 εκατ.

Read more...

BEYOND 2024

A successful participation of the Industrial Systems Institute in Beyond Expo 2024 in Thessaloniki, Greece on April 25-27, 2024.

Read more...