Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (SAFETY4ALL 1.22)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Safety4ALL: Εργαλείο Συνεργατικής Αξιολόγησης Προδιαγραφών Ασφάλειας», με κωδικό Τ2ΕΔΚ-04248 και κωδ.

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (INTERNET Q - 808)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του ιδιωτικού έργου «INTERNET Q - 808» και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό INTERNET Q - 808 001.2022 και ΑΔΑ: 9ΥΧ469ΗΞΩ-ΩΡΠ Πρόσκλησης Εκδήλωση

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (G CLUSTER – 809)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του ιδιωτικού έργου «G CLUSTER - 809» και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό G CLUSTER – 809 001.2022 και ΑΔΑ: ΡΩΗΜ469ΗΞΩ-8Ι0 Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Read more...

RRRemaker Mid Term Review Meeting

A successful Mid term review meeting for RRRemaker project on June 29, 2022.

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (TempSens 001.2022)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Development of innovative system of temperature RFID Sensors for the monitoring of meat and milk transportation cold chain» με ακρωνύμ

Read more...

YPATIA Partnership for Innovation and Entrepreneurship

On June 22, 2022 a meeting was held on the creation of the YPATIA - Partnershop for Innovation and Entrepreneurship Partnership. The meeting was attended by N.

Read more...

IMPACT2022 Conference

The Industrial Systems Institute through its director Professor Chrysostomos Stylios participated in the final session of IMPACT2022 Conference on June 18, 2022 in Patras.

Read more...

Regional Growth Conference 2022

InnoXenia Plus project results were presented during the Regional Growth Conference 2022 on June 10, 2022.

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (G CLUSTER – 809 001.2022)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ιδι

Read more...