Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (VIRTUOUS 001.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Virtual machine to predict the organoleptic profile of Mediterranean diet ingredients and their effect on human homeostasi

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (SUSTAINABLE 002.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Π

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου (SUSTAINABLE 001.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SUSTAINABLE - Stop running, stop and start using our knowledge to be reachable», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό SUS

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (MeACT 001.2021)

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης της Ενεργούς Διαβίωσης βασισμένο σε ΤΠΕ – MeACT» με ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 2849 προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θ

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( VIRTUOUS 001.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (DEMONSTRATE 001.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων εργασίας μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««DEMONSTRATE - DEMonstration Of Novel fuSelage sTructuRAl inTEgrity», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό DEMONSTRA

Read more...

Thessaloniki International Fair

The Industrial Systems Institute is at the Thessaloniki International Fair with the Research and Innovation Center "Athena" at booth #7 of the

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου (EΝΕRΜΑΝ 003.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENERgy-efficient manufacturing system MANagement – ENERMAN», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ENERMAN 003.2021 και ΑΔ

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (SUSTAINABLE 001.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

XRLABS Final Event

A successful digital final event on August 31, 2021 for the XRLABS project dealing with virtual laboratories utilizing interactive technologies in virtual, mixed and augmented reality environments.

Read more...