Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (TRUSTEE 002.2023)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Π

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (6G-Bricks 002.2023)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «6G-Bricks: Building Reusable testbed Infrastructures for validating Cloud-to-device breaKthroughtechnolog

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (AC3 002.2023)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AC3: Agile and Cognitive Cloud edge Continuum management», στο πλαίσιο υποβολής HORIZON-CL4-2022-DATA-0

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (DEMONSTRATE 001.2023)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DEMONSTRATE - DEMonstration Of Novel fuSelage sTructuRAl inTEgrity» της από 30-11-2020 σύμβασης με Κωδι

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (TRUSTEE 001.2023 )

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TRUSTEE: TRUST AND PRIVACY PRESERVING COMPUTING PLATFORM FOR CROSS-BORDER FEDERATION OF DATA», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό TRUSTEE 001.2023 και ΑΔΑ: 9ΥΥΛ469ΗΞΩ-Ψ1Τ Πρόσ

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων ( AC3 001.2023)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AC3: Agile and Cognitive Cloud edge Continuum management», στο πλαίσιο υποβολής HORIZON-CL4-2022-DATA-01-02 και κωδικό 101093129 και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό AC3 001.2023 κ

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων ( ENERMAN 001.2023 )

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου sτο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENERgy-efficient manufacturing system MANagement – ENERMAN», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ENERMAN 001.2023 και ΑΔΑ

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων ( ΔΙΟΙΚΗΣΗ 001.2023.ΔΠ)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου στο πλαίσιο υλοποίησης του εσωτερικού έργου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ΔΙΟΙΚΗΣΗ 001.2023.ΔΠ και ΑΔΑ: Ρ771469ΗΞΩ-Ο5Ψ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση μίας σύμβασης εργασίας ορισ

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (SecOPERA 001.2023)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Π

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (SECURED 001.2023)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Π

Read more...