Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Ερευνητή Γ Βαθμίδας

To Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε. Κ.

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων ( ESMARTCITY 001.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enabling Smarter City in the MED Area through Networking – ESMARCITY», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ESMARTCITY 00

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΕNERMAN 002.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΕNERMAN 001.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Ερευνητή Β Βαθμίδας

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε. Κ.

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ESMARTCITY 001.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων ( CAVSense 002.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Sensor-based ego-Vehicle Re-localization and Registration Activities» με ακρωνύμιο «CAVSense» στο πλαίσιο της από

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (CAVSense 002.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (TAILTEST 002.2020)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Development of a multipurpose test rig and validation of an innovative rotorcraft vertical tail» και ακρωνύμιο «T

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων ( CAVSense 001.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων εργασίας μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Sensor-based ego-Vehicle Re-localization and Registration Activities» με ακρωνύμιο «CAVSense» στο πλαίσιο της α

Read more...