Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (SAFETY4ALL 001.2022)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρά

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (TempSens 001.2022)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρά

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (ENVISION 001.2022)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENVISION - Vision Based Navigation and Four Dimensional Scene Awareness» με Κωδικό 2021001235-1, και μετά τη λήξη ισχύος τ

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΘΕΡΜΟΜΑΣΤ 002.2022)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρά

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (DEMONSTRATE 001.2022)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DEMONSTRATE - DEMonstration Of Novel fuSelage sTructuRAl inTEgrity» με Κωδικό 101007881 στο πλαίσιο χρηματοδότησης JTI-CS2-20

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (RRREMAKER 001.2022)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Reuse Reduce Recycle AI-based platform to diffuse Maker culture in circular economy – RRREMAKER» με Κωδικό 101008060 στο Ευρω

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (SAFETY4ALL 001.2022)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρά

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ENVISION 001.2022)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρά

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 001.2022 )

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 001.2022 και ΑΔΑ Ψ7Η7469ΗΞΩ-Σ2Ω Πρόσκλησ

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (CAVSENSE 001.2022)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Sensor-based ego-Vehicle Re-localization and Registration Activities – CAVSense» στο πλαίσιο της από 01.01.2020 Σύμβασης

Read more...