Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (CPSoSAware 001.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Cross-layer model-based

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (CAVSense 001.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Sensor-based ego-Vehicle Relocalization and Registration Activities – CAVSense», προτίθεται να απασχολήσει πέντε (5) επιστημονικο

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (TAILTEST 002.2020)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Πρόσκληση για ορισμό Εφορευτικής Επιτροπής που θα συμμετέχει στην διαδικασία κρίσης της θέσης Διευθυντή του ΙΝΒΙΣ/ΕΚ Αθηνά

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητες για την Εφορευτική Επιτροπή (ΕΕ) για την εκλογή ερευνητών και των αναπληρωτών τους που θα συμμετέχουν στην διαδικασία κρίσης της θέσης του Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτω

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (TRANSCPEARLYWARNING 002.2020)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Establishment of “TRANSnational Civil Protection EARLY WARNING System" to improve the resilience of Adrion territories to natural a

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (TAILTEST 001.2020)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Development of a multipurpose test rig and validation of an innovative rotorcraft vertical tail – ΤAILTEST», και μετά τη λήξη

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (TRANSCPEARLYWARNING 002.2020)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έ

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (CPSoSaware 007.2020 ΝΣ)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Cross-layer model-based distributed framework for multiobjective design of Reconfigurable systems for connected a

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (CPSoSaware 006.2020)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων εργασίας μίσθωσης έργου sσο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Cross-layer model-based distributed framework for multiobjective design of Reconfigurable systems for connected

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (TAILTEST 001.2020)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Π

Read more...