Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων ( CAVSense 002.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Sensor-based ego-Vehicle Re-localization and Registration Activities» με ακρωνύμιο «CAVSense» στο πλαίσιο της από

Read more...

Entrepreneurship towards Industry 4.0

The Industrial Systems Institute participates in the conference "Entrepreneurship towards Industry 4.0" organized by the Region of Western Greece on March 31, 2021.

Read more...

Athens Science Festival 2021

The Industrial Systems Institute participates in the Athens Science Festival 2021 on March 29, 2021 as part of the Athena Research Center participation.

Read more...

Workshop on Innovation in Western Greece

The Industrial Systems Institute participates in the workshop "Innovation in Western Greece and supporting stakeholders" on March 19, 2021.

Read more...

New President of the Computer Technology Institute and Press Diophantus

The director of the Industrial Systems Institute professor Dimitris Serpanos is appointed new President of the Computer Technology Institute and Press Diophantus

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (CAVSense 002.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Meeting with ATHENA Research Center President Elect

First meeting of the Industrial Systems  Institute research staff with ATHENA Research Center President Elect Ioannis Emiris on March 11, 2021. Discussion on research activities of the Institute and the potential for collaboration.

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (TAILTEST 002.2020)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Development of a multipurpose test rig and validation of an innovative rotorcraft vertical tail» και ακρωνύμιο «T

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων ( CAVSense 001.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων εργασίας μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Sensor-based ego-Vehicle Re-localization and Registration Activities» με ακρωνύμιο «CAVSense» στο πλαίσιο της α

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (CPSoSaware 001.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τησύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Cross-layer model-based distributed framework for multiobjective design of Reconfigurable systems for connected an

Read more...