Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ENABLE 6G 002.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έ

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( FIDAL 001.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έναν

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου/ας ( ΕΒΕΦ 001.2024)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου/ας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του εσωτερικού έργου «ΕΒΕΦ: Έργο Βιομηχανικές Εφαρμογές της Φωτονικής» και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ΕΒΕΦ 001.2024

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ENVELOPE 001.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έναν

Read more...

Industrial Systems Institute at the 12th Regional Growth Conference

The Industrial Systems Institute will co-host two sessions on Thursday, May 30, 2024 in the context of the upcoming 12th Regional Growth Conference (RGC) that will take place in Patras, Greece.

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( RESCALE 001.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έναν

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (GREECE 4.0 - 003.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έ

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (JustReDI 001.2024)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου το πλαίσιο υλοποίησης του έργου «JustReDI: Ανθεκτικότητα, Συμπερίληψη και Ανάπτυξη: προς μια Δίκαιη, Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση των Ελληνικών Περι

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (TRUSTEE 002.202)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TRUSTEE: TRUST AND PRIVACY PRESERVING COMPUTING PLATFORM FOR CROSS-BORDER FEDERATION OF DATA», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό TRUSTEE 002.2024 και ΑΔΑ: ΡΡΝΛ469ΗΞΩ-0Η9 Πρόσκλη

Read more...

12th Health Forum

The Industrial Systems Institute participated in the 12th Health Forum (

Read more...