Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (TRANSCPEARLYWARNING 001.2020)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Establishment of “TRANSnational Civil Protection EARLY WARNING System" to improve the resilience of Adrion territories to natural and man-made risks» με ακρωνύμιο «TRAN

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (InnoXenia 001.2020)

 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion - InnoXenia», με κωδικό 207 του προγράμματος «Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020»,

Read more...

TransCPEarlyWarning Kick Off Meeting

The Industrial Systems Institute participates in the kick off meeting of the Interreg ADRION TRANSCPEARLYWARNING project that is held on line on September 17

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (TRANSCPEARLYWARNING.001.2020.ΔΠ)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έ

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (IntelTriage 003.2020)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Π

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (NIOVE 004.2020)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Π

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (NIOVE 003.2020.2)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «A Novel Adaptive Cybersecurity Framework for the Internet-of-Vehicles – nIoVe», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό NIOV

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (INNOXENIA 001.2020)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion - InnoXenia» με κωδικό 207 του προγράμματος «Adriatic-Ionian Programme IN

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (TRANSCPEARLYWARNING.001.2020)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ISI.SAF-1)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...