Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ENABLE 6G 002.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έ

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( FIDAL 001.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έναν

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου/ας ( ΕΒΕΦ 001.2024)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου/ας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του εσωτερικού έργου «ΕΒΕΦ: Έργο Βιομηχανικές Εφαρμογές της Φωτονικής» και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ΕΒΕΦ 001.2024

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ENVELOPE 001.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έναν

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( RESCALE 001.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έναν

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (GREECE 4.0 - 003.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έ

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (JustReDI 001.2024)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου το πλαίσιο υλοποίησης του έργου «JustReDI: Ανθεκτικότητα, Συμπερίληψη και Ανάπτυξη: προς μια Δίκαιη, Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση των Ελληνικών Περι

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (TRUSTEE 002.202)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TRUSTEE: TRUST AND PRIVACY PRESERVING COMPUTING PLATFORM FOR CROSS-BORDER FEDERATION OF DATA», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό TRUSTEE 002.2024 και ΑΔΑ: ΡΡΝΛ469ΗΞΩ-0Η9 Πρόσκλη

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (ENABLE 6G 001.2024)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου/ας για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENABLE 6G: 6G Network management infrastructure for cell-free based fronthaul networks», στο πλαίσι

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (AMVRADIA 001.2024)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AMVRADIA: Έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών για την εξ’αποστάσεως παρακολούθηση άγρ

Read more...