Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (IntelTriage 003)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο
από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (MyOlivGroveCoach 003)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο
από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΔΠ003)

Tο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο
από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (DEEP EVIoT 002)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιών για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου«Βαθιά Αραιή κωδικοποίηση σε νέες ετερογενείς SoC πλατφόρμες μηχανικής όρασης για ενσωματωμένες φορητές ΙοΤ συσκε

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (DEEP EVIoT 002)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο
από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Read more...

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ερευνητών Β' ή Γ' βαθμίδας

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ."Αθηνά"- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε.Κ.«ΑΘΗΝΑ») προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή Β' ή Γ' με γνωστικό αντικείμενο "Ασφάλεια

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (Ι3Τ 004)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιών για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ι3Τ - Καινοτόμος Εφαρμογή του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων σε Ευφυή Περιβάλλοντα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (I3T 004)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοπ

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (ΠΑΝΟΠΤΗΣ 001)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιών για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πλατφόρμα Υπηρεσιών Νέφους για την Ενίσχυση της Ιχνηλασιμότητας και της Ποιότητας Προϊόντων Φυτικής και Ζωικής

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (XR Labs 002)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιών για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εικονικά εργαστήρια με χρήση τεχνολογιών διαδραστικής αλληλεπίδρασης σε περιβάλλοντα εικονικής, μικτής και επαυ

Read more...