Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (GREECE 4.0 - 002.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έναν

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων ( HERIT ADAPT 001.2024.ABΓ)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου«HERIT ADAPT: Heritage and territory Resilience through Sustainable tourism, Climate change Adaptation and citizen

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (TRUSTEE 001.2024)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TRUSTEE: TRUST AND PRIVACY PRESERVING COMPUTING PLATFORM FOR CROSS-BORDER FEDERATION OF DATA», και μετά τη λήξη

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ-1.2023-SHOLARSHIP)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου/ας για χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης του εσωτερικού έργου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ-1.2023-SHOLARSHIP και με ΑΔΑ: 9ΔΑΣ469ΗΞΩ-ΑΘ0 Πρόσκλη

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (GREECE 4.0 - 001.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έ

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 001.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έναν

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (LIBECCIO 001.2023.ABΓ)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων έργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «LIBECCIO: Sustainability of tourism by enhancing cooperation and digital transformation»,και μετά τη λήξη ισχύο

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (TRUSTEE 001.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έναν

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου (GREECE 4.0-1.2023-SHOLARSHIP)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη χορήγηση μίας υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «GREECE 4.0: Δίκτυο Αριστείας για την Ανάπτυξη, Διάδοση και Εφαρμογή Τεχνολογιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελληνική Μεταποιητική Βιομηχανία» και κ

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (TRUSTEE 004.2023.ΑΒ)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίωγια την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TRUSTEE: TRUST AND PRIVACY PRESERVING COMPUTING PLATFORM FOR CROSS-BORDER FEDERATION OF DATA», και μετά τη λήξη

Read more...